Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền thuê sử dụng 09 phòng dưới gầm bể bơi của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Nam Định (từ phòng số 1 đến phòng số 5, từ phòng số 7 đến phòng số 10) có diện tích sử dụng mỗi phòng là 15m2.. Giá trị theo sổ sách kế toán: Nguyên giá...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 07:06 13/05/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao thành phố Nam Định
Địa chỉ: Số 03 Hà Huy Tập, phường Trần Hưng Đạo

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 07:30 09/06/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh- TP Nam Định- tỉnh Nam Định)STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền thuê sử dụng 09 phòng dưới gầm bể bơi của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Nam Định (từ phòng số 1 đến phòng số 5, từ phòng số 7 đến phòng số 10) có diện tích sử dụng mỗi phòng là 15m2.. Giá trị theo sổ sách kế toán: Nguyên giá là 115.266.000 đồng/01 phòng; giá trị còn lại là 46.107.000 đồng/01 phòng. Mục đích thuê tài sản: Để kinh doanh dịch vụ ăn uống, ấn phẩm văn hóa, quần áo, đồ dùng thể dục thể thao, trông coi phương tiện phục vụ nhu cầu của khách tham quan, du lịch. Thời gian thuê là 5 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê. Địa chỉ: Số 03 Hà Huy Tập, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Giá khởi điểm là giá thuê tài sản 01 phòng trên 60 tháng. Người tham gia đấu giá trả giá theo tháng. Giá trúng đấu giá là giá trả theo tháng nhân với 60 tháng. Người trúng đấu giá trả tiền thuê tài sản theo tháng 09 Số 03 Hà Huy Tập, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 90,000,000 VNĐ 18,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 10/05/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 06/06/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh- TP Nam Định- tỉnh Nam Định). Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá tài sản


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 06/06/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 08/06/2022

File đính kèm:


Nguồn: https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/Quyen-thue-su-dung-09-phong-duoi-gam-be-boi-cua-Trung-tam-Van-hoa-Thong-tin-va-The-thao-thanh-pho-Nam-Dinh-tu-phong-so-1-den-phong-so-5-tu-phong-so-7-den-phong-so-10-co-dien-tich-su-dung-moi-phong-la-15m2-Gia-tri-theo-so-sach-ke-toan-Nguyen-gia-la-115-266-000-dong-01-phong-gia-tri-con-lai-la-46-107-000-dong-01-phong-Muc-dich-thue-tai-san-De-kinh-doanh-dich-vu-an-uong-an-pham-van-hoa-quan-ao-do-dung-the-duc-the-thao-trong-coi-phuong-tien-phuc-vu-nhu-cau-cua-khach-tham-quan-du-lich-Thoi-gian-thue-la-5-nam-tinh-tu-thoi-diem-ky-hop-dong-cho-thue-Dia-chi-So-03-Ha-Huy-Tap-phuong-Tran-Hung-Dao-thanh-pho-Nam-Dinh-tinh-Nam-Dinh-Gia-khoi-diem-la-gia-thue-tai-san-01-phong-tren-60-thang-Nguoi-tham-gia-dau-gia-tra-gia-theo-thang-Gia-trung-dau-gia-la-gia-tra-theo-thang-nhan-voi-60-thang-Nguoi-trung-dau-gia-tra-tien-thue-tai-san-theo-thang-135948.html