Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền thuê sử dụng 01 phòng dưới gầm bể bơi của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Nam Định (phòng số 6) có diện tích sử dụng là 7m2; giá trị theo sổ sách kế toán: nguyên giá: 53.791.000 đồng, giá trị còn lại: 21.516.000 đồng. Mục đíc...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 07:06 13/05/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao thành phố Nam Định
Địa chỉ: Số 03 Hà Huy Tập, phường Trần Hưng Đạo

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 09/06/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh- TP Nam Định- tỉnh Nam Định)STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền thuê sử dụng 01 phòng dưới gầm bể bơi của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Nam Định (phòng số 6) có diện tích sử dụng là 7m2; giá trị theo sổ sách kế toán: nguyên giá: 53.791.000 đồng, giá trị còn lại: 21.516.000 đồng. Mục đích thuê tài sản: để kinh doanh dịch vụ ăn uống, ấn phẩm văn hóa, quần áo, đồ dùng thể dục thể thao, trông coi phương tiện phục vụ nhu cầu của khách tham quan, du lịch. Thời gian thuê là 5 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê Địa chỉ: Số 03 Hà Huy Tập, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Giá khởi điểm là giá cho thuê tài sản trên 60 tháng. Người tham gia đấu giá trả giá theo tháng. Giá trúng đấu giá là giá trả theo tháng nhân với 60 tháng. Người trúng đấu giá trả tiền thuê tài sản theo tháng. 01 Số 03 Hà Huy Tập, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 60,000,000 VNĐ 12,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 10/05/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 06/06/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trụ sở Trung tâm dich vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh- TP Nam Định- tỉnh Nam Định). Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá tài sản.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 06/06/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 08/06/2022

File đính kèm:


Nguồn: https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-cong-khai-viec-dau-gia/Quyen-thue-su-dung-01-phong-duoi-gam-be-boi-cua-Trung-tam-Van-hoa-Thong-tin-va-The-thao-thanh-pho-Nam-Dinh-phong-so-6-co-dien-tich-su-dung-la-7m2-gia-tri-theo-so-sach-ke-toan-nguyen-gia-53-791-000-dong-gia-tri-con-lai-21-516-000-dong-Muc-dich-thue-tai-san-de-kinh-doanh-dich-vu-an-uong-an-pham-van-hoa-quan-ao-do-dung-the-duc-the-thao-trong-coi-phuong-tien-phuc-vu-nhu-cau-cua-khach-tham-quan-du-lich-Thoi-gian-thue-la-5-nam-tinh-tu-thoi-diem-ky-hop-dong-cho-thue-Dia-chi-So-03-Ha-Huy-Tap-phuong-Tran-Hung-Dao-thanh-pho-Nam-Dinh-tinh-Nam-Dinh-Gia-khoi-diem-la-gia-cho-thue-tai-san-tren-60-thang-Nguoi-tham-gia-dau-gia-tra-gia-theo-thang-Gia-trung-dau-gia-la-gia-tra-theo-thang-nhan-voi-60-thang-Nguoi-trung-dau-gia-tra-tien-thue-tai-san-theo-thang--135947.html